homeaboutusgallerycallanponkurexpovysidlostanovyinvestcertifrulesanglnem
certifinvestrules
Dnes má meniny

Ambróz

7. December 2021 

 


HOME

 

Výuka angličtiny Callanovou metódou

– dosiahnuté úrovne 

 

1. Stage 

Poslucháč zvládne slovnú zásobu v rozsahu 250 slov, dokáže skladať vety v prítomnom jednoduchom a priebehovom čase, časovanie slovesa „to be“ v kladnej aj zápornej forme, jednoduché vetné konštrukcie, tvorba odpovedí a otázok. 

2. Stage 

Rozdiel v používaní medzi jednoduchým prítomným a prítomným priebehovým časom, logické súvislosti. Špecifické a nešpecifické vety so slovíčkami any, some a s tým súvisiace anybody, somebody, anything, something. Rozdiel medzi počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami a základy stupňovania prídavných mien. Slovná zásoba cca 500 slov. 

3. Stage 

Jednoduchý  minulý čas a jeho tvorba. Pravidelné a nepravidelné slovesá. Stupňovanie prídavných mien a jeho zákonitosti. Poslucháč ovláda 750 slov aktívnej slovnej zásoby. 

4. Stage 

Jednoduchý  budúci čas a používanie will/shall. Predprítomný čas a slovesné vzory pravidelných a nepravidelných slovies. Rozdiely v používaní medzi minulým a predprítomným časom. Blízka budúcnosť a budúci úmysel vyjadrený pomocou „going to“. Minulý a budúci čas modálnych slovies „can“ a „must“. Prvá a druhá podmienka, rozdiely medzi nimi a ich použitie v praxi. Slovná zásoba okolo 1000 slov. 

5. Stage 

Tretia podmienka, jej porovnanie s prvými dvoma a praktické využitie. Predminulý čas, jeho formovanie, použitie a rozdiely medzi predminulým a minulým časom. Minulý priebehový čas a spôsoby jeho použitia. Budúci priebehový čas a jeho náväznosť na jednoduchý budúci čas. Činný a trpný rod, ich význam v anglickom jazyku a použitie. Použitie slov „ for“ a „since“. Zvratné zámená. Poslucháč ovláda 1250 slov. 

6. Stage 

Použitie pomocného slovesa „do“ v  kladných vetách. Tzv. predbudúci čas a jeho použitie. Priama a nepriama reč, schopnosť meniť priamu reč na nepriamu a naopak, a s tým súvisiaci posun časov. Predprítomný priebehový čas, jeho použitie a porovnanie s jednoduchým predprítomným časom. Predminulý priebehový čas, spôsob použitia a porovnaie s jednoduchým predminulým časom. Predbudúci priebehový čas, tvorba a použitie. Porovnanie s jednoduchýn predbudúcim časom. Slovná zásoba cca 1500 slov. 

7. Stage 

Špeciálne slovesá: be, have, do, can, may, must, will, shall, dare, need, ought, used to. Ich odlišnosti od normálnych slovies a následné použitie v praxi. Rozdiely medzi ich použitím v prítomnom a minulom tvare. Rozdiel medzi „to infinitive“ a „- ing“. Sentence, phrase, clause – ich definícia a význam pri syntaktickej skladbe viet. Priraďovacie a podraďovacie súvetia. End constructions – so do I, neither can we... Idiómy, ich použitie v praxi. Poslucháči sa v tejto časti prvý krát začínajú oboznamovať s idiómami, ktoré sú pre bežnú komunikáciu potrebné. Písanie obchodného listu. Poslucháč ovláda 1750 slov. 

8. Stage 

Písanie súkromného listu. Výnimky pri tvorbe plurálu podstatných mien a tretej osobe jednotného čísla slovies. Vzťažné zámená a ich použitie. Transitive and intransitive verbs – použitie a význam. Určovanie rodu a s tým spojená tvorba nových slov. Určitý a neurčitý člen a ich použitie v špecifických situáciách. Vyjadrenie želania, túžby. Naďalej pokračujú idiómy. Slovná zásoba cca 2000 slov. 

9. Stage 

Stupňovanie prídavných mien, prísloviek a častíc. Skladanie slov s pomlčkou a bez nej. Zdvojovanie spoluhlások. Slovesá, podstatné mená a prídavné mená končiace sa na Y. Minulý čas + neurčitok a ich spoločné vyjadrenie vo vete. Rôzne spôsoby vyjadrenia budúcnosti. Dvojité skracovanie v anglických vetách. Rôzne významy slov „by“ a „so“. Anglické idiómy a ich uplatnenie v praxi. Slovná zásoba cca 2500 slov. 

10. Stage 

Spojenie frázy „it is time“ a minulého času. Zvukomalebné slová v anglickom jazyku. Význam slovesa „as“. Ustálené slovné spojenia v angličtine a ich použitie. Váhy a miery: porovnanie britského systému s európskym. Ďalšie anglické idiómy a použitie v praxi. Slovná zásoba cca 3000 slov. 

11. Stage 

Začína príprava na prvý Cambridgeský certifikát, frázové slovesá, predložkové frázy, volnejšia konštrukcia odpovedí poslucháčov, pribúdajú anglické slová cudzieho pôvodu  /grécke, latinské, nemecké, francúzske/, zdokonalenie písomného prejavu. Poslucháč ovláda cca 4300 slov  aktívnej slovnej zásoby. 

12. Stage 

Vrcholí  príprava na prvý Cambridgeský certifikát, opakovanie slovnej zásoby a pridávanie novej, písanie esejí, počúvanie na porozumenie.

 

 
© EDUcomp. 2009 | source&designed
Stránka bola vygenerovaná 0.0039 sec.
 
Výuka v Lučenci:

* Angličtina 4 x rýchlejšie * Plagát Lučenec
Ostatné

* Stage* Učebnice a CD nosiče * Čo je Callanova metóda * Prečo investovať do jazykov * Pravidlá výuky * Ponuka služieb * Cenník a výuka * Garancia kvality * Záväzná prihláška * Záväzná prihláška firmy
TOPlist